Ogólne Warunki Sprzedaży

Wycena

PALISADA.PL

ul. Grafitowa 1a

55-010 Radwanice

k/Wrocławia

+48 71 311 72 91

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
    
        Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży oraz usług wykonywanych przez Palisada.pl 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Złożenie potwierdzonego zamówienia lub podpisanie umowy o współpracy oznacza że, kupujący przyjął do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki OWS. 
2. Realizacja transakcji następuje po złożeniu przez kupującego osobiście lub drogą elektroniczną, zamówienia czytelnie podpisanego przez osobę upoważnioną. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją oferty i wdrożeniem zamówienia do realizacji. 
3. Oferta handlowa Sprzedawcy jest jednocześnie dokumentem informującym kupującego o warunkach realizacji zamówienia. 
4. Oferta cenowa przedstawiona przez Sprzedawcę nie powoduje rezerwacji towarów. W celu rezerwacji należy przesłać zamówienie i ustalić warunki jego realizacji.
5. Ceny materiałów i usług dedykowane w ofercie ustalane są indywidualnie.
6. Zamówienie musi zawierać następujące dane:
dane kupującego
rodzaj produktu
ilość wraz z jednostką miary
termin realizacji
adres inwestycji i sposób dostawy
cenę
formę i termin płatności
7. Termin realizacji biegnie od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Za potwierdzenie zamówienia uważa się obustronne jego podpisanie oraz jeśli jest to wymagane: wpłatę zadatku.
8. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacjo bez podania przyczyn, informując zamawiającego pisemnie w ciągu 5 dni od daty otrzymania zamówienia.
9. Towary standardowe na indywidualne zamówienie klienta i towary niestandardowe winny zostać odebrane w ciągu miesiąca od daty przekazania wyrobów na stan magazynowy. W przypadku braku możliwości wysłania lub nieodebrania produktu w ciągu miesiąca od czasu potwierdzenia dostępności z magazynu zostanie naliczona opłata za magazynowanie w wysokości 15 zł/m2 miesięcznie.
10. Jeżeli termin realizacji zostanie niedotrzymany przez Sprzedawcę na skutek działania siły wyższej kupującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania. Do zdarzeń określonych mianem siły wyższej zalicza się m. in.: 
klęski żywiołowe 
strajki
nie zawinione przez sprzedawcę przerwy w funkcjonowaniu zakładu 
nie zawinione przez sprzedawcę przerwy w dostawach surowców niezbędnych do produkcji. 
11. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą nastąpić w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadkach szczególnych dopuszczalne są uzgodnienia po tym terminie z założeniem braku takiej możliwości dla zrealizowanych już etapów procesu produkcyjnego. Po tym terminie błędy w zamówieniu obciążają Kupującego. 
12. Uznaje się, iż ulotki informacyjne, wszelkie formy reklamy, foldery, ekspozytory mają charakter poglądowy, nie są dokumentacją techniczną i nie mogą stanowić odniesienia technicznego dla wyrobu gotowego.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian technicznych, także w trakcie realizacji zamówienia, polepszających jakość i funkcjonalność swoich wyrobów z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą mieć wpływu na pierwotnie ustaloną cenę towaru.

PŁATNOŚCI I CENY

1. Cena za zamówiony towar określana jest każdorazowo na potwierdzeniu zamówienia. 
2. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy sprzedawcy lub w momencie wpłaty dokonanej w kasie. 
3. Indywidualne zamówienie towaru w wersji niestandardowej wymaga wpłacenia zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia. Warunek ten musi być spełniony aby zamówienie zostało przekazane do realizacji.
4. W przypadku sprzedaży towaru wraz z usługą montażu zapłata za towar musi nastąpić przed dostawą na plac budowy. Zapłata za usługę montażu nastąpi natomiast po podpisaniu przez kupującego końcowego protokołu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających podpisanie w/w protokołu klient ma prawo do zatrzymań w realnej kwocie odzwierciedlającej wady jednakże nie wyższej niż 10% całkowitej wartości zamówienia.
5. Wysokość roszczenia z tytułu wystąpienia ewentualnych wad powłoki jest ograniczona do wartości wadliwie wykonanej części zlecenia.
6. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty (paragraf 589 kodeksu cywilnego) 
7. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru lub wycofania zamówienia przez kupującego po dacie jego złożenia Sprzedawca ma prawo obciążyć kupującego karą umowną w wysokości 100% wartości brutto zamówienia, wliczając w to wpłacone zaliczki lub przedpłaty. 

ODBIÓR TOWARÓW 

1. Kupujący zobowiązuje się osobiście lub za pomocą osoby upoważnionej dokonać weryfikacji towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. 
2. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu poza przypadkami szczególnymi potwierdzonymi warunkami zamówienia lub umowy.

USŁUGI

1. Zamawiający jest zobowiązany do wskazania punktów granicznych oraz charakterystycznych grodzonego terenu a także do doprowadzenia rzędnych terenu w linii ogrodzenia do rzędnych docelowych w tolerancji +/- 10cm.
2. W przypadku powstania dodatkowych utrudnień w postaci dużych spadków terenu, obecności ciał obcych (gruzu, betonu, korzeni, itp.) Sprzedający zastrzega sobie możliwość zwiększenia kosztów robocizny
3. Odbiór usług następuje po wykonaniu wszystkich zleconych prac i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. 
4. W przypadku zamówienia usługi montażu ogrodzenia, kupujący odpowiada za zapewnienie możliwości swobodnej realizacji robót w uzgodnionym czasie i miejscu. 
5. Zamawiający zapewni zabezpieczenie wykonanych prac poprzez uniemożliwienie dostępu do nich osobom trzecim, a także powstrzymania się od korzystania z zamontowanych urządzeń lub elementów przez okres min. 36 godzin od zakończenia montażu o ile ustalono inaczej.
6. Wykonawca ma prawo do zawieszenia prac montażowych w przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych tj. temperatury powietrza poniżej -3 st. C, intensywnych opadów deszczu lub śniegu, silnego wiatru, zalegającej pokrywy śnieżnej itp. Prace te zostaną wznowione natychmiast po poprawie warunków atmosferycznych.

WAŻNE INFORMACJE 

1. Odbioru technicznego ogrodzenia dokonuje się oglądając jego elementy z odległości minimum 3 metrów przy świetle dziennym naturalnym. 
2. Uważa się, iż nadmierna chropowatość, zacieki, wtrącenia, pory i zadrapania powierzchni lakierowanej niewidoczne z odległości 3 metrów nie mają wpływu na funkcjonalność wyrobu i nie stanowią podstawy do reklamacji.
3. Niewielkie zadrapania lub rysy, niewidoczne z odległości 3 metrów, powstałe podczas montażu nie podlegają reklamacji. W celu usunięcia niewielkich wad należy użyć farby zaprawkowej w odpowiednim kolorze dostępnej u Sprzedawcy. 
4. Zgrubienia, lekka chropowatość powierzchni lakierowanych, która może wystąpić na  produktach wykonanych ze stali jest skutkiem procesu cynkowania ogniowego i nie podlega reklamacji (zgodnie EN-ISO 1461). 
5. Powłoka cynkowa nie jest powłoką dekoracyjną a jedynie zabezpieczeniem antykorozyjnym wyrobu. Występowanie ciemnoszarych i jasnoszarych obszarów, tzw. „biała rdza” to zjawiska naturalne i charakterystyczne dla tego typu zabezpieczenia antykorozyjnego. Nie stanowią one podstaw do reklamacji. 
6. Podczas odbioru powłok lakierniczych należy się kierować wizualnym porównaniem poszczególnych detali odsuniętych minimum 1 metr od siebie lub w stosunku do koloru powłoki próbki referencyjnej. 
7. Uznaje się, że próba porównania koloru z tzw. ralownikiem jest błędem ze względu na to, że ma on charakter jedynie orientacyjny.
8. Płyty cokołowe betonowe nie mogą być stosowane jako mur oporowy. 
9. Uszkodzenia powłoki powstałe na skutek oddziaływania soli morskiej lub drogowej nie są objęte gwarancją. 
10. Elementy lakierowane muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, a użyte materiały opakowaniowe rozszczelnione w celu uniknięcia kondensacji wilgoci pomiędzy powłoką a folią opakowaniową w wyniku czego na powłoce mogą pojawić się mleczne białe plamy.

PRAWO WŁASNOŚCI 

1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie całkowitej zapłaty na rzecz Sprzedawcy. 
2. Ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru, a w przypadku powierzenia towaru zewnętrznemu przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE I WADY 

1. Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na towar zgodnie z zapisami warunków gwarancji.
2. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za towar:
przy zamówieniu z transportem do momentu dostarczenia do miejsca dostawy
przy odbiorze własnym transportem kupującego do momentu wydania z magazynu
3. Sprzedawca udziela pełnej gwarancji na towar pod warunkiem, że montaż odbywał się zgodnie z zasadami sztuki budowlanej a produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
4. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie wstrzymuje biegu terminu płatności i jego wymagalności, chyba że w toku rozpatrzenia reklamacji ustalono inaczej. 
5. Przedmiotem reklamacji ilościowej może być tylko towar nie zamontowany. 
6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad kupujący ma obowiązek spisać z osobą dostarczającą towar protokół jakościowy i ilościowy i niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę (nie później niż w 14 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi. 
7. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie można wysłać pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście Sprzedawcy. 
8. Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie z dnia dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. 
9. Towar uważa się za automatycznie przyjęty jeżeli w przeciągu 14 dni od daty dostawy Kupujący nie zgłosi żadnych roszczeń. 
10. Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych, których stwierdzenie było nie możliwe w dniu dostawy należy przedłożyć Sprzedawcy na piśmie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż 30 dni od daty dostawy. Po tym terminie odpowiedzialność dostawcy wygasa. 
11. Sprzedawca odpowiada tylko za usterki spowodowane jego rażącym zaniedbaniem lub należycie udowodnionym przez kupującego błędem produkcyjnym. W tym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do 100% wartości uszkodzonego towaru. 
12. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do jakości towaru po uzyskaniu stosownej oceny. 
13. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny. 
14. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towaru. 
15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem i ogólnie przyjętymi zasadami budowlanymi. Ryzyko niezgodnego przeznaczenia i zastosowania leży wyłącznie po stronie Kupującego. 
16. Reklamacje można składać pisemnie na autoryzowanego dystrybutora, u którego został kupiony towar. W przypadku zakupów dokonanych u Sprzedawcy reklamacje należy składać w formie pisemnej: 
Mailem na adres: info@palisada.pl
Listownie lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. 

ZWROT TOWARU

1. Zwrot towaru jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym Sprzedawcy i potwierdzeniem tego faktu na piśmie.

SPRAWY SPORNE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami w OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dz. U. nr 139 z 12.06.2003) 
2. Zarówno Sprzedawca jak i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie odpowiedni dla Sprzedającego Sąd powszechny. 
3. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego